Breads

1.006.00

  • Sourdough Loaf – €6 per loaf
  • Wheaten Loaf – €4 per loaf (Minimum order of 4)
  • Walsh’s Blaa – €1 per Blaa (Minimum order of 6)
  • Seeded Treacle Brown Bread – €4.50 (Minimum order of 4)